HUNEDOARA & PETROȘANI

LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ

LEGI

 • Legea 38/2003
  Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
 • Legea 92/2007
  Legea 92/2007 serviciilor de transport public local
 • Legea 265/2008
  Legea 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI

 • Ordonanța 15/2002
  Ordonanța 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
 • Ordonanța 37/2007
  Ordonanța 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
 • Ordonanța 49/2019
  Ordonanța 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu
  autoturism și conducător auto

ORDONANŢE DE URGENȚĂ ALE GUVERNULUI

HOTĂRÂRI DE GUVERN

 • Hotărârea 38/2008
  Hotărârea 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier
 • Hotărârea 69/2012
  Hotărârea 69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și a sancțiunilor și măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări
 • Hotărârea 549/2018
  Hotărârea 549/2018 privind condițiile, procedura și termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părți din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor
 • Hotărârea 879/2016
  Hotărârea 879/2016 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi și închiriere
 • Hotărârea 899/2003
  Hotărârea 899/2003 privind stabilirea condițiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum și a condițiilor de montare, reparare, reglare și verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere și a limitatoarelor de viteză
 • Hotărârea 951/1995
  Hotărârea 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern și internațional și pentru transporturi publice de persoane în trafic internațional
 • Hotărârea 1175/2007
  Hotărârea 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România
 • Hotărârea 1373/2008
  Hotărârea 1373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România
 • Hotărârea 1391/2006
  Hotărârea 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

ORDINE ALE MINISTRULUI

 • Ordinul 3/2008
  Ordinul 3/2008 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere și agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi
 • Ordinul 108/2010
  Ordinul 108/2010 pentru aprobarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare
 • Ordinul 254/1996
  Ordinul 254/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern și internațional și pentru transporturi publice de persoane în trafic internațional
 • Ordinul 268/2010
  Ordinul 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere
 • Ordinul 458/2002
  Ordinul 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor și a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier național de persoane prin servicii regulate
 • Ordinul 459/2018
  Ordinul 459/2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea și retragerea cardurilor de tahograf
 • Ordinul 510/2007
  Ordinul 510/2007 pentru aprobarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere – RNTR 11
 • Ordinul 733/2013
  Ordinul 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere
 • Ordinul 980/2011
  Ordinul 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
 • Ordinul 995/2011
  Ordinul 995/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați și pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.058/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și al utilizării aparatelor de înregistrare a activității acestora
 • Ordinul 1058/2007
  Ordinul 1058/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control ai respectării perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și al utilizării aparatelor de înregistrare a activității acestora
 • Ordinul 1212/2015
  Ordinul 1212/2015 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și controlul centrelor de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere
 • Ordinul 1214/2015
  Ordinul 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere
 • Ordinul 1236/2018
  Ordinul 1236/2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • Ordinul 1260/2013
  Ordinul 1260/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor și periodicitatea examinării
 • Ordinul 2133/2005
  Ordinul 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică – RNTR 1
 • Ordinul 2134/2005
  Ordinul 2134/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea și efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase – RNTR 3

LEGI

 • Legea 64/2008
  Legea 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI

 • Ordonanța 27/2002
  Ordonanța 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

ORDONANŢE DE URGENȚĂ ALE GUVERNULUI

 • Ordonanța de urgență 49/2009
  Ordonanța de urgență 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România

HOTĂRÂRI DE GUVERN

 • Hotărârea 123/2015
  Hotărârea 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune
 • Hotărârea 410/2016
  Hotărârea 410/2016 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a ascensoarelor și pentru punerea la dispoziție pe piață a componentelor de siguranță pentru ascensoare
 • Hotărârea 435/2010
  Hotărârea 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement
 • Hotărârea 574/2005
  Hotărârea 574/2005 privind stabilirea cerințelor referitoare la eficiența cazanelor noi pentru apă caldă care funcționează cu combustibili lichizi sau gazoși
 • Hotărârea 804/2016
  Hotărârea 804/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/426 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși și de abrogare a Directivei 2009/142/CE
 • Hotărârea 824/2015
  Hotărârea 824/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune
 • Hotărârea 957/2016
  Hotărârea 957/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/424 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind instalațiile pe cablu și de abrogare a Directivei 2000/9/CE
 • Hotărârea 1094/2009
  Hotărârea 1094/2009 privind condițiile introducerii pe piață a generatoarelor de aerosoli
 • Hotărârea 1340/2001
  Hotărârea 1340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat

ORDINE ALE MINISTRULUI

 • Ordinul 7/2013
  Ordinul 7/2013 referitor la măsuri privind siguranța ascensoarelor de persoane
 • Ordinul 8/2009
  Ordinul 8/2009 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea formatorilor care participă la programele de formare profesională în domeniul reglementat de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
 • Ordinul 100/2015
  Ordinul 100/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea calității de expert tehnic extrajudiciar în domeniul Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
 • Ordinul 130/2011
  Ordinul 130/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI
 • Ordinul 163/2012
  Ordinul 163/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind prelungirea autorizării de funcționare și modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice
 • Ordinul 165/2011
  Ordinul 165/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR
 • Ordinul 259/2011
  Ordinul 259/2011 privind unele măsuri administrative în domeniul ISCIR
 • Ordinul 401/2005
  Ordinul 401/2005 privind aprobarea aplicării sigiliilor de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) la instalațiile și echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranță în funcționare, conform Prescripțiilor tehnice – Colecția ISCIR
 • Ordinul 945/2018
  Ordinul 945/2018 privind aprobarea Prescripției tehnice PT CR1-2018 – ”Tarife pentru operațiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică și alte activități la instalații sub presiune, instalații de ridicat, instalații/echipamente pentru parcurile de distracții și aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat”
 • Ordinul 1610/2007
  Ordinul 1610/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL

PRESCRIPȚII TEHNICE

 • PT A 1-2010
  Prescripții tehnice A1-2010/2010 Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale < = 400 KW
 • PT C 1-2010
  Prescripții tehnice 1/2010 PT C 1-2010 Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente
 • PT C 2-2010
  Prescripții tehnice C2-2010/2010 Arzătoare cu combustibili gazoși și lichizi
 • PT C 3-2012
  Prescripții tehnice C3-2012/2013 Butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate
 • PT C 4-2010
  Prescripții tehnice 4/2010 PT C 4-2010 Recipiente metalice stabile sub presiune
 • PT C 5-2003
  Prescripții tehnice C5-2003 Cerințe tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune
 • PT C 6-2010
  Prescripții tehnice 6/2010 PT C 6-2010 Conducte metalice sub presiune pentru fluide
 • PT C 7-2010
  Prescripții tehnice 7/2010 PT C 7-2010 Dispozitive de siguranță
 • PT C 8-2010
  Prescripții tehnice 8/2010 PT C 8-2010 Instalații de distribuție gaze petroliere lichefiate
 • PT C 9-2010
  Prescripții tehnice 9/2010 PT C 9-2010 Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune
 • PT C 10-2010
  Prescripții tehnice 10/2010 PT C 10-2010 Conducte de abur și conducte de apă fierbinte sub presiune
 • PT C 11-2010
  Prescripții tehnice C11-2010/2010 Sisteme de automatizare aferente centralelor termice și instalații de ardere aferente cazanelor
 • PT C 12-2003
  Prescripții tehnice C12-2003 Cerințe tehnice pentru recipiente cisterne, recipiente containere și recipiente butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune
 • PT CR 4-2009
  Prescripții tehnice CR4-2009 Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalații/echipamente
 • PT CR 6-2013
  Prescripții tehnice 6/2013 PT CR 6-2013 Autorizarea operatorilor control nedistructiv și a persoanelor juridice care efectuează examinări nedistructive precum și evaluarea persoanelor juridice care efectuează încercări distructive
 • PT CR 7-2013
  Prescripții tehnice 7/2013 PT CR 7-2013 Aprobarea procedurilor de sudare pentru oțel, aluminiu, aliaje de aluminiu și polietilenă de înaltă densitate (PEHD)
 • PT CR 8-2009
  Prescripții tehnice CR8-2009 Autorizarea personalului de deservire a instalațiilor/echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de deservire
 • PT CR 9-2013
  Prescripții tehnice 9/2013 PT CR 9-2013 Autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare la instalațiile sub presiune și la instalațiile de ridicat și a operatorilor sudare țevi și fitinguri din polietilenă de înaltă densitate (PEHD)
 • PT N MMR 1-2008
  Prescripții tehnice PT N MMR 1-2008 Cerințe generale pentru macarale, mecanisme de ridicat și dispozitivele lor auxiliare din instalațiile nucleare
 • PT N SCP 1-2008
  Prescripții tehnice PT N SCP 1-2008 Cerințe generale pentru sistemele și componentele care rețin presiunea din instalațiile nucleare
 • PT R 1-2010
  Prescripții tehnice R1-2010/2010 Mașini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare și platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilități, elevatoare pentru vehicule și mașini de ridicat de tip special)
 • PT R 2-2010
  Prescripții tehnice PT R2-2010 Ascensoare electrice și hidraulice de persoane, de persoane și mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară
 • PT R 3-2010
  Prescripții tehnice PT R3-2010 Verificarea în utilizare a elementelor de transmitere a mișcării, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere și a elementelor de tracțiune a sarcinii utilizate la instalații de ridicat: cabluri, cârlige, lanțuri, benzi textile, funii și altele asemenea
 • PT R 7-2003
  Prescripții tehnice PT R7-2003 Cerințe tehnice privind utilizarea instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane–telecabine
 • PT R 8-2003
  Prescripții tehnice PT R8-2003 Cerințe tehnice privind utilizarea instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane–telegondole
 • PT R 8-2010
  Prescripții tehnice R8-2010/2010 Scări rulante și trotuare rulante
 • PT R 9-2003
  Prescripții tehnice PT R9-2003 Cerințe tehnice privind utilizarea instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane–telescaune
 • PT R 10-2003
  Prescripții tehnice PT R10-2003 Cerințe tehnice privind utilizarea instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane–teleschiuri și telesănii
 • PT R 11-2003
  Prescripții tehnice PT R11-2003 Cerințe tehnice privind utilizarea instalațiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane
 • PT R 12-2003
  Prescripții tehnice PT R12-2003 Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea, întreținerea, revizia, verificarea și exploatarea telefericelor pentru materiale
 • PT R 13-2003
  Prescripții tehnice PT R13-2003 Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea și verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip
 • PT R 15-2003
  Prescripții tehnice PT R15-2003 Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor pentru șantiere de construcții
 • PT R 16-2003
  Prescripții tehnice PT R16-2003 Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea, întreținerea, revizia, verificarea și exploatarea instalațiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale
 • PT R 17-2003
  Prescripții tehnice PT R17-2003 Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor de construcție specială pentru materiale
 • PT R 18-2003
  Prescripții tehnice PT R18-2003 Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea și verificarea tehnică a trapelor de scenă, trapelor de decoruri și instalațiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole
 • PT R 19-2002
  Prescripții tehnice PT R19-2002 Cerințe tehnice de securitate privind echipamentele și instalațiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracții și spatiilor de joacă

LEGI

 • Legea 16/2017
  Legea 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
 • Legea 52/2011
  Legea 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
 • Legea 67/2006
  Legea 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora
 • Legea 76/2002
  Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
 • Legea 156/2000
  Legea 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
 • Legea 200/2004
  Legea 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • Legea 202/2002
  Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
 • Legea 263/2010
  Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • Legea 319/2006
  Legea 319/2006 securității și sănătății în muncă
 • Legea 333/2003
  Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
 • Legea 335/2013
  Legea 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
 • Legea 346/2002
  Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca și boli profesionale
 • Legea 359/2004
  Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționarii persoanelor juridice
 • Legea 467/2006
  Legea 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI

 • Ordonanța 25/2014
  Ordonanța 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

ORDONANŢE DE URGENȚĂ ALE GUVERNULUI

 • Ordonanța de urgență 44/2008
  Ordonanța de urgență 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
 • Ordonanța de urgență 99/2000
  Ordonanța de urgență 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă

HOTĂRÂRI DE GUVERN

 • Hotărârea 301/2012
  Hotărârea 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
 • Hotărârea 337/2017
  Hotărârea 337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României
 • Hotărârea 384/2001
  Hotărârea 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
 • Hotărârea 473/2014
  Hotărârea 473/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
 • Hotărârea 493/2006
  Hotărârea 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot
 • Hotărârea 522/2003
  Hotărârea 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților
 • Hotărârea 537/2004
  Hotărârea 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă
 • Hotărârea 557/2007
  Hotărârea 557/2007 privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă pentru salariații încadrați în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată şi pentru salariații temporari încadrați la agenți de muncă temporară
 • Hotărârea 580/2000
  Hotărârea 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă
 • Hotărârea 855/2013
  Hotărârea 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
 • Hotărârea 1048/2006
  Hotărârea 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
 • Hotărârea 1051/2006
  Hotărârea 1051/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare
 • Hotărârea 1091/2006
  Hotărârea 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă
 • Hotărârea 1092/2006
  Hotărârea 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă
 • Hotărârea 1146/2006
  Hotărârea 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
 • Hotărârea 1256/2011
  Hotărârea 1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
 • Hotărârea 1425/2006
  Hotărârea 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006

ORDINE ALE MINISTRULUI

 • Ordinul 3/2007
  Ordinul 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă – FIAM
 • Ordinul 35/2004
  Ordinul 35/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare
 • Ordinul 64/2003
  Ordinul 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă
 • Ordinul 242/2007
  Ordinul 242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului și/sau a realizării lucrării pentru șantiere temporare ori mobile
 • Ordinul 353/2003
  Ordinul 353/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților
 • Ordinul 455/2010
  Ordinul 455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă
 • Ordinul 501/2003
  Ordinul 501/2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulților
 • Ordinul 831/2015
  Ordinul 831/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
 • Ordinul 1918/2011
  Ordinul 1918/2011 pentru aprobarea procedurii și actelor pe care angajatorii sunt obligați să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obținerea parolei, precum și a procedurii privind transmiterea registrului general de evidență a salariaților în format electronic
 • Ordinul 4543/2004
  Ordinul 4543/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale

CERTIFICĂRI