HUNEDOARA & PETROȘANI

CURS AGENT DE SECURITATE

Agenții de securitate controlează accesul și asigură paza obiectivelor (ex.: sedii de instituții publice, centre comerciale, hoteluri, depozite, parcuri etc.), împiedicând pătrunderea ilegală a persoanelor în perimetrul obiectivelor, furturile sau actele de violență, monitorizează obiectivul cu ajutorul camerelor de supraveghere video, asigură paza transporturilor de valori. La nevoie avertizează, somează, îndepărtează sau imobilizează agresorii.

Cursul se desfășoară pe baza Programei-cadru pentru calificarea “Agent de Securitate” , aprobată de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Ordine Publică.

Cursul se adresează tuturor persoanelor care doresc să obțină calificarea „Agent de securitate”, cu vârsta minimă de 18 ani, apte din punct de vedere medical.

TEMATICA CURS:

 1. Gestionarea cu răspundere a resurselor materiale din dotarea postului;
 2. Completarea corecta și lizibilă a documentelor specifice serviciului de securitate;
 3. Asigurarea permanentă a ordinii de securitate în obiectiv, inclusiv realizarea controlului acces pentru persoane și autovehicule;
 4. Rezolvarea în mod legal și profesionist, a incidentelor de securitate;
 5. Asigurarea informării operative a celor în drept privind ordinea de securitate în obiectiv;
 6. Aplicarea corectă a normelor de securitate și sănătate în muncă;
 7. Aplicarea/respectarea permanentă a normelor de protecție a mediului;
 8. Asigurarea menținerii unor relații de muncă eficace.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

 1. Completarea documentelor specifice serviciului de securitate privată,
 2. Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă,
 3. Respectarea normelor de protecție a mediului,
 4. Comunicarea și aplicarea prevederilor legale specifice activității agentului de securitate,
 5. Utilizarea mijloacelor din dotarea individuală și a echipamentelor de securitate,
 6. Îndeplinirea consemnelor și rezolvarea incidentelor de securitate,
 7. nținerea relațiilor de muncă în echipă.

TIP CERTIFICAT OBȚINUT

Certificat de calificare profesională , având recunoaștere profesională cf. O.G. 129/2000, republicată.Certificatul se eliberează însoțit de o anexă denumită ,,Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizează competențele profesionale dobândite.

Vă puteți înscrie la acest curs prezentându-vă la sediul nostru sau accesând pagina de înscriere din cadrul site-ului www.atestatetransport.ro. În cazul în care alegeți să vă înscrieți online trebuie să știți că pentru finalizarea înscrierii trebuie să vă prezentați în cel mult 3 zile lucrătoare la sediul nostru cu actele în original.

În vederea urmării cursului de „Agent de securitate”, candidații vor depune la sediul centrului de pregătire și perfecționare profesională autorizat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, un dosar cu următoarele documente:

 • a) cerere,
 • b) actul de identitate, în copie,
 • c) certificatul de naștere, în copie,
 • d) certificatul de căsătorie, în copie (dacă este cazul),
 • e) ultimul act de studii – ORIGINAL + COPIE XEROX (diplomă de studii medii sau studii superioare),
 • f) aviz psihologic și cazier judiciar,
 • g) fișa de aptitudini de la medicina muncii cu specificația ”apt pentru a desfășura activități specifice ca agent de securitate.

Obs.: Copiile documentelor prevăzute la literele b) – e) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul „Subsemnatul …………………………., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul” și semnare.

Examenul în vederea obținerii certificatului de absolvire pentru Agent de securitate, se organizează de furnizorul de formare profesională care are obligația să asigure condițiile necesare pentru buna desfășurare a acestuia.

Se admit la examenul în vederea autorizării persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

– au împlinit vârsta minimă de 18 ani;

– au absolvit un program de formare profesională organizat de un furnizor de formare profesională autorizat în condițiile legii;

– au absolvit cursurile învățământului obligatoriu.

Examenul în vederea autorizării constă dintr-o proba teoretică și o proba practică ce au ca scop verificarea însușirii cunoștințelor prevazute în programa analitica a programului de formare profesională.

Candidatul care obține minim nota 6 (sase) este declarat „admis” la proba teoretică și susține proba practică.

  FORMULAR ÎNSCRIERE CURS AGENT SECURITATE

  CERTIFICĂRI