HUNEDOARA & PETROȘANI

CURS STIVUITORIȘTI

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, un stivuitorist este o persoană care a urmat un curs de specializare organizat de o firmă autorizată și a promovat examenele de autorizare susținute de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și ISCIR.

Autorizarea de stivuitorist dă dreptul posesorilor să manevreze orice tip de instalație de ridicat cu furci: electrostivuitoare, motostivuitoare, transpalete ridicătoare, etc. Autorizarea este valabila pe o perioada de 4 ani, timp după care posesorii acesteia trebuie să urmeze un stagiu de prelungire a valabilității autorizației ISCIR.

Orice persoană care manevrează pe teritoriul României instalații de ridicat cu furci, care pot ridica o sarcină nominală mai mare de 1 tonă, la o înălțime mai mare de 1 metru are nevoie de autorizarea ISCIR și specializarea ANC ca și Stivuitorist.

Cursul se adresează persoanelor care au absolvit învățământul obligatoriu și care doresc să se califice sau să-și perfecționeze cunoștințele în domeniu.

Condiții de acces la curs:
1) să aibă vârsta de cel puțin 18 ani împliniți;
2) să îndeplinească condițiile de sănătate pentru manevrarea utilajelor și să prezinte fisa de aptitudini eliberată de medic de medicina muncii cu mențiunea apt pentru prestarea activității de stivuitorist.

Vă puteți înscrie la acest curs prezentându-vă la sediul nostru sau accesând pagina de înscriere din cadrul site-ului www.atestatetransport.ro. În cazul în care alegeți să vă înscrieți online trebuie să știți că pentru finalizarea înscrierii trebuie să vă prezentați în cel mult 3 zile lucrătoare la sediul nostru cu actele în original.

În vederea urmării cursului pentru obținerea autorizării de stivuitorist, candidații vor depune la sediul centrului de pregătire și perfecționare profesională autorizat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și ISCIR, un dosar cu următoarele documente:
a) cerere,
b) actul de identitate, în copie,
c) certificatul de naștere, în copie,
d) certificatul de căsătorie, în copie (dacă este cazul)
e) ultimul act de studii – ORIGINAL + COPIE XEROX (diplomă de studii medii sau studii superioare)
f) adeverința eliberată de Medicina Muncii pe care sa fie menționat „apt pentru prestarea ocupației de stivuitorist”

Obs.: Copiile documentelor prevăzute la literele b) – e) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul „Subsemnatul …………………………., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul” și semnare.

Examenul în vederea autorizării personalului de deservire (stivuitoriștilor) se organizează de furnizorul de formare profesională care are obligația să asigure condițiile necesare pentru buna desfășurare a acestuia.

Se admit la examenul în vederea autorizării persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
– au împlinit vârsta minimă de 18 ani;
– dețin fișa de aptitudini de medicina muncii cu mențiunea „Apt pentru prestarea ocupației de stivuitorist” sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European;
– au absolvit un program de formare profesională organizat de un furnizor de formare profesională autorizat în condițiile legii sau echivalent cu cel solicitat, organizat de o entitate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European;
– au absolvit cursurile învățământului obligatoriu.

Comisia de examinare în vederea autorizării este constituită din:
– inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în calitate de președinte al comisiei;
– formatorul atestat ISCIR din cadrul furnizorului de formare profesională;
– reprezentantul furnizorului de formare profesională care asigură secretariatul comisiei.

Comisia de examinare admite participarea la examenul în vederea autorizării a candidaților care fac dovada absolvirii programului de formare profesională (catalogul cu rezultatele la examenul de absolvire a programului de formare profesionala sau certificatul de absolvire/calificare).

Examenul în vederea autorizării constă dintr-o proba teoretică și o proba practică ce au ca scop verificarea însușirii cunoștințelor prevazute în programa analitica a programului de formare profesională și a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea instalației/echipamentului pentru care se solicită autorizarea.

Candidatul care obține minim nota 6 (sase) este declarat „admis” la proba teoretică și susține proba practică.

Rezultatele examenului se consemnează de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3, PT CR 8-2009.

Candidatul care nu obține nota minima 6 (sase) la una din probe este declarat „respins”.

Candidatul absent sau declarat „respins” se poate prezenta la o noua examinare în vederea autorizării, în condițiile prevazute la art. 11.

Lucrările scrise la proba teoretica se atașează la procesul-verbal de autorizare.

Dosarele candidaților se returnează furnizorului de formare profesională, cu excepția fotografiei, pentru arhivare, conform prevederilor legale în vigoare.

    FORMULAR ÎNSCRIERE CURS STIVUITORIȘTI

    CERTIFICĂRI