HUNEDOARA & PETROȘANI

CURS INSPECTOR SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

Acest curs se adresează persoanelor ce doresc să profeseze în domeniul protecției muncii . În cadrul cursului au loc discuții libere pe baza suportului informativ și a legislației de protecția muncii (securitate și sănătate în muncă).

Metodele moderne utilizate în predarea acestui curs îl transformă într-unul extrem de accesibil.

Cursul urmărește însușirea de către cursanți a cunoștințelor de bază pe linia securității și sănătății în muncă, precum și dobândirea și antrenarea capacităților de aplicare corectă și concretă a noțiunilor de bază în activitatea de protecția muncii.

CONDIȚII DE ACCES: studii medii (bacalaureat), profil real sau tehnic.

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației. După finalizarea cursului se susține examen și se obține un certificat recunoscut la nivel național și internațional, cu valabilitate nelimitată, însoțit de suplimentul Europass.

STRUCTURA CURSULUI DE INSPECTOR SSM nivel mediu respectă Legea 319/2006 și cuprinde:

 1. Cadrul legislativ general referitor la securitatea și sănătatea în muncă (SSM),
 2. Criterii generale pentru evaluarea riscurilor,
 3. Organizarea activității de prevenire,
 4. Acțiuni în caz de urgență: planuri de urgență și de evacuare, organizarea activității de prim ajutor,
 5. Elaborarea documentațiilor necesare desfășurării activității de prevenire șî protecție,
 6. Evidențe și raportări în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM).

Pe perioada cursului veți acumula cunoștințele necesare elaborării :

planului de prevenire și protecție,

– instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă,

– tematicii și fișelor individuale de instruire,

– listei interne de acordare a echipamentului individual de protecție, alimentației de protecție și materialelor igienico-sanitare,

– documentelor CSSM,

– documentelor de cercetare a accidentelor de muncă ce se soldează cu incapacitate temporară de muncă mai mare de 3 zile.

La acest curs veți dobândi capacitățile solicitate de legislația specifică în vederea conducerii și coordonării măsurilor de prevenire și protecție la nivelul angajatorului, precum și deprinderile/abilitățile necesare controlului privind modul de respectare/aplicare a prevederilor legale în domeniu.

Vă puteți înscrie la acest curs prezentându-vă la sediul nostru sau accesând pagina de înscriere din cadrul site-ului www.atestatetransport.ro. În cazul în care alegeți să vă înscrieți online trebuie să știți că pentru finalizarea înscrierii trebuie să vă prezentați în cel mult 3 zile lucrătoare la sediul nostru cu actele în original.

 

În vederea urmării cursului de Inspector SSM, candidații vor depune la sediul centrului de pregătire și perfecționare profesională autorizat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, un dosar cu următoarele documente:

 • a) cerere,
 • b) actul de identitate, în copie,
 • c) certificatul de naștere, în copie,
 • d) certificatul de căsătorie, în copie (dacă este cazul)
 • e) ultimul act de studii – ORIGINAL + COPIE XEROX (diplomă de studii medii sau studii superioare)

Obs.: Copiile documentelor prevăzute la literele b) – e) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul „Subsemnatul …………………………., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul” și semnare.

Examenul în vederea obținerii certificatului de absolvire pentru Inspector SSM, se organizează de furnizorul de formare profesională care are obligația să asigure condițiile necesare pentru buna desfășurare a acestuia.

Se admit la examenul în vederea autorizării persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

– au împlinit vârsta minimă de 18 ani;

– au absolvit un program de formare profesională organizat de un furnizor de formare profesională autorizat în condițiile legii;

– au absolvit cursurile învățământului obligatoriu.

Examenul în vederea autorizării constă dintr-o proba teoretică și o proba practică ce au ca scop verificarea însușirii cunoștințelor prevazute în programa analitica a programului de formare profesională.

Candidatul care obține minim nota 6 (sase) este declarat „admis” la proba teoretică și susține proba practică.

  FORMULAR ÎNSCRIERE CURS SSM

  CERTIFICĂRI