HUNEDOARA & PETROȘANI

ADR CISTERNE

Conducătorii vehiculelor care transportă mărfurile periculoase definite în Anexele la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare A.D.R., trebuie să dețină un certificat A.D.R. eliberat de Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., care atestă că au participat la cursurile de pregătire și au promovat examenul specific privind cerințele speciale care trebuie îndeplinite la transportul rutier de mărfuri periculoase.

Pentru a se înscrie la cursurile de pregătire inițială, candidații trebuie să dețină permis de conducere valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România, pentru cel puțin una dintre categoriile de vehicule: B, C1, C, Tr., BE, C1E, CE.

Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă mărfuri periculoase în cisterne fixe sau demontabile, cu o capacitate mai mare de 1 m3, conducătorii de vehicule-baterie cu o capacitate totală mai mare de 1 m3 și conducătorii vehiculelor care transportă mărfuri periculoase în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM (containere de gaze cu elemente multiple) cu o capacitate individuală mai mare de 3 m3 pe o unitate de transport trebuie să urmeze, în plus față de cursul de bază (COLETE), un curs de specializare pentru transportul în cisterne.

Vă puteți înscrie la acest curs prezentându-vă la sediul nostru sau accesând pagina de înscriere din cadrul site-ului www.atestatetransport.ro. În cazul în care alegeți să vă înscrieți online trebuie să știți că pentru finalizarea înscrierii trebuie să vă prezentați în cel mult 3 zile lucrătoare la sediul nostru cu actele în original.

În vederea urmării cursului pentru obținerea certificatului ADR CISTERNE, candidații vor depune la sediul centrului de pregătire și perfecționare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, un dosar cu următoarele documente:

 • a) cerere,
 • b) actul de identitate în termen de valabilitate, în copie,
 • c) permisul de conducere în termen de valabilitate, în copie,
 • d) după caz, certificatul A.D.R. deținut, în copie.

Copiile documentelor prevăzute la literele b) – d) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul „Subsemnatul ……….., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul” și semnare.

După finalizarea cursului de pregătire profesională, candidatul poate susține examenul numai în județul/municipiul București în care își are sediul centrul autorizat la care a efectuat pregătirea.

Candidații respinși la primul examen pot susține un nou examen în orice județ sau în Municipiul București.

Examenul pentru obținerea certificatului ADR CISTERNE este format dintr-un set de 20 de întrebări tip grilă care trebuie rezolvate în 20 de minute. Fiecare întrebare are patru variante de răspuns dintre care una singură este corectă.

Pentru promovarea examenului este necesar să se răspundă corect la cel puțin 70% din întrebări, adică la cel puțin 14  întrebări.

La finalizarea examenului, punctajul și calificativul admis/respins obținute de fiecare candidat sunt afișate automat pe ecranul terminalului unității PC la care acesta a susținut examenul.

De asemenea, calificativul obținut la examen se poate afla de pe site-ul www.arr.ro aici , secțiunea informații certificate/atestate, în prima zi lucrătoare de după examen.

Examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se organizează și se desfășoară numai pentru candidații înscriși în sistemul informatic de examinare de către centrele autorizate.

Pentru fiecare sesiune de examinare prevăzută în Calendarul de examinare, programarea candidaților în ziua respectivă se face de către comisia de examinare în funcție de specialitățile pentru care aceștia susțin examenele și, în secundar, în ordinea alfabetică a numelor candidaților. Programarea se comunică centrelor de pregătire interesate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu cel puțin 48 de ore înainte de susținerea examenelor și în mod suplimentar se afișează și pe site-ul: www.arr.ro

Membrii comisiei de examinare interzic accesul în sala de examinare candidaților aflați sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope, precum și oricărei persoane care nu este candidat, cu excepția cazurilor în care personalul tehnic intervine pentru remedierea unei defecțiuni a echipamentului electronic.

Membrii comisiei de examinare alocă fiecărui candidat care îndeplinește condițiile de susținere a examinării, prin intermediul sistemului informatic, un cod numeric de examinare, unic pentru fiecare candidat, care permite acestuia accesul la chestionarul tip grilă generat de aplicația sistemului informatic de examinare. Codul numeric de examinare este înmânat candidaților la intrarea în sala de examen.

În momentul accesului în sala de examen, candidații au obligația să completeze pe tabelul pus la dispoziție de către comisia de examinare, numele și prenumele, codul numeric personal și semnătura olografă.

După înregistrare în tabel, candidații sunt îndrumați la terminalul/unitatea PC la care urmează să rezolve chestionarul tip grilă. Candidații accesează sistemul informatic de examinare asistată de calculator prin utilizarea codului de examinare unic primit de la comisia de examinare.

Membrii comisiei de examinare întrerup examinarea candidaților care:

 • – folosesc în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;
 • – poartă discuții cu alți candidați, se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalți candidați sau nu au o ținută decentă,
 • – se prezintă la examen sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope.

  FORMULAR ÎNSCRIERE CURS ADR CISTERNE

  CERTIFICĂRI