HUNEDOARA & PETROȘANI

CONSILIER DE SIGURANȚĂ

Consilier de siguranță pentru transport de mărfuri periculoase, denumit în continuare consilier de siguranță poate fi orice persoană fizică desemnată de conducerea întreprinderii pentru a îndeplini sarcinile specifice și care deține în acest sens un certificat de pregătire profesională valabil.

Pot avea acces la pregătirea și atestarea profesională a consilierilor de siguranță persoanele care sunt cel puțin absolvente de liceu.

Pregătirea profesională în vederea obținerii certificatului de consilier de siguranță se realizează numai în centre de pregătire și perfecționare profesională autorizate în acest scop de Ministerul Transporturilor.

Scopul pregătirii este de a transmite candidaților cunoștințele și competențele specifice.

Cursurile de pregătire inițială sau periodică sunt organizate pe module specifice următoarelor tipuri de mărfuri, după cum urmează:

 • a) modulul de bază, cuprinzând subiectele comune tuturor tipurilor de mărfuri;
 • b) modulul adițional pentru mărfuri din clasa 1 (explozivi);
 • c) modulul adițional pentru mărfuri din clasa 2 (gaze);
 • d) modulul adițional pentru mărfuri din clasa 7 (materiale radioactive);
 • e) modulul adițional pentru mărfurile din clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 şi 9 (solide și lichide). Acest modul acoperă și modulul prevăzut la lit. f);
 • f) modulul adițional pentru mărfurile clasificate cu numerele ONU 1202, 1203, 1223, 3475 și carburantul de aviație clasificat cu numerele ONU 1268 sau 1863 (carburanți lichizi).

Atenție: Pregătirea periodică se poate efectua în termenul de 12 luni care precede expirarea certificatului de consilier de siguranță.

Vă puteți înscrie la acest curs prezentându-vă la sediul nostru sau accesând pagina de înscriere din cadrul site-ului www.atestatetransport.ro. În cazul în care alegeți să vă înscrieți online trebuie să știți că pentru finalizarea înscrierii trebuie să vă prezentați în cel mult 3 zile lucrătoare la sediul nostru cu actele în original.

 

            Cursuri de pregătire profesională inițială

În vederea participării la cursurile de pregătire profesională inițială a consilierilor de siguranță, candidații se înscriu la un centru de pregătire profesională, autorizat pentru pregătirea consilierilor de siguranță, completând o cerere și depunând un dosar cu următoarele documente:

 • a) cerere;
 • b) actul de identitate, în copie ;
 • c) actul de studii, în copie, din care să rezulte că solicitantul este cel puțin absolvent de liceu sau certificatul de consilier de siguranță deținut, în copie.

Documentele se certifica de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul „Subsemnatul …….., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul” și semnare.

 

          Cursuri de pregătire profesională periodică

Pregătirea periodică are ca scop actualizarea cunoștințelor consilierului de siguranță în scopul exercitării corespunzătoare a profesiei.

Pregătirea periodică se poate efectua în termenul de 12 luni care precede expirarea certificatului de consilier de siguranță.

Participanții la pregătirea periodică urmează modulul de bază și toate modulele corespunzătoare tipurilor de mărfuri pentru care certificatul deținut este valabil, cu respectarea dispozițiilor alin. (3).

În vederea participării la cursurile de pregătire periodică, candidații se înscriu la un centru de pregătire și perfecționare autorizat de Ministerul Transporturilor, completând în acest scop o cerere și depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:

 • a) cerere,
 • b) actul de identitate, în copie,
 • c) certificatul de consilier de siguranță deținut, în copie, valabil pentru tipul de mărfuri pentru care urmează cursul.

După finalizarea cursului de pregătire profesională, candidatul poate susține examenul numai în județul/municipiul București în care își are sediul centrul autorizat la care a efectuat pregătirea.

Candidații respinși la primul examen pot susține un nou examen în orice județ sau în Municipiul București.

Tipurile de mărfuri periculoase pentru care se poate susține examinarea în vederea eliberării certificatului sunt următoarele:

 • a) mărfuri din clasa 1 (explozivi);
 • b) mărfuri din clasa 2 (gaze);
 • c) mărfuri din clasa 7 (materiale radioactive);
 • d) mărfuri din clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 și 9 (solide și lichide). Acest modul acoperă și modulul prevăzut la lit. f);
 • e) mărfurile clasificate cu numerele ONU 1202, 1203, 1223, 3475 și carburantul de aviație clasificat cu numerele ONU 1268 sau 1863 (carburanți lichizi).

Pentru fiecare dintre tipurile de mărfuri menționate, examenul se desfășoară în două etape:

 • a) o probă pe calculator care constă într-un chestionar ce conține câte un set de 40 de întrebări cu 4 variante de răspuns, din care una corectă, care trebuie rezolvate în 30 minute, și
 • b) un studiu de caz cu un total de 10 întrebări prin care candidatul trebuie să demonstreze că deține cunoștințele necesare pentru a îndeplini sarcinile ce revin consilierului de siguranță care trebuie rezolvat în 60 minute. Pentru rezolvarea studiilor de caz candidații pot consulta textul Anexelor A şi B la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările și completările ulterioare, disponibil pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române – A.R.R.

Pentru promovarea examenului candidații trebuie să răspundă corect la un număr de 70% din numărul întrebărilor din chestionar și să realizeze cel puțin 70% din punctajul maxim la studiul de caz. Prin urmare, pentru promovarea examenului, candidatului trebuie realizeze cel puțin 28 de răspunsuri corecte la întrebările chestionarului și respectiv cel puțin 7 răspunsuri corecte la întrebările studiului de caz.

Atât la proba de la calculator cât și la studiul de caz nu se acordă fracțiuni de punct; răspunsul incomplet/greșit se va puncta cu 0, iar un răspuns corect va fi punctat cu 1; la studiul de caz răspunsul corect este acela care satisface cerințele din enunțul întrebării.

Examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se organizează și se desfășoară numai pentru candidații înscriși în sistemul informatic de examinare de către centrele autorizate prin care se atestă efectuarea pregătirii profesionale în conformitate cu reglementările în vigoare.

Pentru fiecare sesiune de examinare prevăzută în Calendarul de examinare, programarea candidaților în ziua respectivă se face de către comisia de examinare în funcție de specialitățile pentru care aceștia susțin examenele și, în secundar, în ordinea alfabetică a numelor candidaților. Programarea se comunică centrelor de pregătire interesate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu cel puțin 48 de ore înainte de susținerea examenelor și în mod suplimentar se afișează și pe site-ul: www.arr.ro.

Membrii comisiei de examinare interzic accesul în sala de examinare candidaților aflați sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope, precum și oricărei persoane care nu este candidat, cu excepția cazurilor în care personalul tehnic intervine pentru remedierea unei defecțiuni a echipamentului electronic.

Membrii comisiei de examinare alocă fiecărui candidat care îndeplinește condițiile de susținere a examinării, prin intermediul sistemului informatic, un cod numeric de examinare, unic pentru fiecare candidat, care permite acestuia accesul la chestionarul tip grilă generat de aplicația sistemului informatic de examinare. Codul numeric de examinare este înmânat candidaților la intrarea în sala de examen.

În momentul accesului în sala de examen, candidații au obligația să completeze pe tabelul pus la dispoziție de către comisia de examinare, numele și prenumele, codul numeric personal și semnătura olografă.

După înregistrare în tabel, candidații sunt îndrumați la terminalul/unitatea PC la care urmează să rezolve chestionarul tip grilă. Candidații accesează sistemul informatic de examinare asistată de calculator prin utilizarea codului de examinare unic primit de la comisia de examinare.

Punctajele obținute de către candidați la întrebările tip grilă cuprinse în chestionarele generate de sistemul informatic de examinare sunt afișate automat, la terminarea probei, pe ecranul terminalului/unității PC utilizat de fiecare candidat, inclusiv prin înscrierea calificativului Admis/Respins la proba respectivă.

Candidații care au obținut calificativul admis la chestionarul tip grilă pot susține și proba scrisă a examenului. În vederea susținerii probei scrise, candidaților li se înmânează foile/formularele de examen, semnate de către unul dintre membri, precum și întrebările/studiile de caz.

Fiecare candidat care susține proba scrisă trebuie să completeze pe foile/formularele de examen datele necesare conform formularului respectiv, în vederea identificării candidatului, a tipului de atestat/certificat de pregătire profesională pentru care susține proba scrisă și a numărului subiectului înmânat de către comisia de examinare. Datele de identificare a candidatului se înscriu pe foile/formularele de examen în colțul din dreapta sus a primei pagini, care se va sigila și semna de către unul dintre membrii comisiei de examinare, urmând a fi desigilat după corectarea lucrării.

Membrii comisiei de examinare întrerup examinarea candidaților care:

 • – folosesc în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;
 • – poartă discuții cu alți candidați, se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalți candidați sau nu au o ținută decentă,
 • – se prezintă la examen sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope.

  FORMULAR ÎNSCRIERE CURS CONSILIER DE SIGURANȚĂ

  CERTIFICĂRI