HUNEDOARA & PETROȘANI

CPC TRANSPORT MARFĂ

Pentru exercitarea ocupaţiei, conducătorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzătoare pentru cel puţin una dintre categoriile C1, C1E, C şi CE, trebuie să deţină un nivel minim de cunoştinţe necesare desfăşurării profesiei, cunoştinţe ce trebuie actualizate periodic.

Certificatul de calificare profesională continuă, denumit CPC, constituie dovada pregătirii profesionale periodice a conducătorului auto.

Următoarele categorii de conducători auto trebuie să urmeze cursurile de pregătire profesională periodică pentru exercitarea profesiei:

 • a) conducătorii auto exceptaţi de la obligaţia deţinerii unui certificat de calificare profesională inițială (CPI) și anume:
  • – titularii unui permis de conducere pentru cel puţin una dintre categoriile C1, C1E, C şi CE, eliberat până la data de 9 septembrie 2009, pentru transportul de mărfuri, au obligaţia de a urma un curs de pregătire profesională periodică pentru exercitarea profesiei.
 • b) conducătorii auto care sunt titulari ai unui certificat de calificare inițială, denumit CPI, trebuie să urmeze cursurile de pregătire profesională periodică în ultimul an de valabilitate a certificatului;
 • c) conducătorii auto care sunt titulari ai unui CPC trebuie să urmeze cursurile de pregătire profesională periodică în ultimul an de valabilitate al certificatului deținut;
 • d) conducătorii auto titulari ai unui CPI sau ai unui CPC care și-au încetat exercitarea profesiei iar certificatul de calificare deţinut a expirat, au obligaţia de a urma un curs de pregătire profesională periodică înainte de reluarea activităţii;

Pot obţine în România CPC doar conducătorii auto care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

 • a) îşi au reşedinţa în România, aşa cum este aceasta definită în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985, cu modificările şi completările ulterioare;
 • b) sunt angajaţi de o întreprindere stabilită în România

Notă: Potrivit art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985, prin „reședință curentă” se înțelege locul unde o persoană își are reședința de regulă, adică cel puțin 185 de zile pe an calendaristic, din motive personale sau profesionale, sau în cazul unei persoane fără obligații profesionale, din motive personale, în virtutea strânselor legături dintre aceasta și locul în care își are reședința.

Cu toate acestea, reședința curentă a unei persoane cu obligații profesionale într-un loc diferit de cel al obligațiilor sale personale și care, astfel, este nevoită să locuiască alternativ în locuri diferite situate în două sau mai multe state membre, se consideră a fi la locul unde își are obligațiile personale, cu condiția ca persoana să revină aici în mod regulat. Această ultimă condiție nu este necesară atunci când persoana efectuează un sejur într-un stat membru pentru îndeplinirea unei misiuni cu durată determinată;

Conducătorii auto fac dovada locului de reședință curentă prin toate mijloacele, în special prin cartea lor de identitate sau prin alt document valabil.

Vă puteți înscrie la acest curs prezentându-vă la sediul nostru sau accesând pagina de înscriere din cadrul site-ului www.atestatetransport.ro. În cazul în care alegeți să vă înscrieți online trebuie să stiți că pentru finalizarea înscrierii trebuie să vă prezentați în cel mult 3 zile lucrătoare la sediul nostru cu actele în original.

În vederea urmării cursului pentru obţinerea CPC transport marfă, candidaţii vor depune la sediul centrului de pregătire și perfecționare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, un dosar cu următoarele documente:

 • a) cerere,
 • b) actul de identitate în termen de valabilitate, în copie,
 • c) permisul de conducere în termen de valabilitate, în copie,
 • d) copia actului care demonstrează îndeplinirea uneia dintre următoarele condiții:
  • – îşi are reşedinţa în România, aşa cum este aceasta definită în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985, cu modificările şi completările ulterioare;
  • – este angajat de o întreprindere stabilită în România.

Copiile documentelor prevăzute la literele b) – d) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul „Subsemnatul ……….., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul” şi semnare.

După finalizarea cursului de pregătire profesională, candidatul poate susține examenul numai în județul/municipiul București în care își are sediul centrul autorizat la care a efectuat pregătirea.

Candidații respinși la primul examen pot susține un nou examen în orice județ sau în Municipiul București.

Examenul pentru obținerea CPC este format dintr-un chestionar cu 30 de întrebări tip grilă, generat de aplicația informatică de examinare, care trebuie rezolvat în 30 de minute. Fiecare întrebare are patru variante de răspuns dintre care una singură este corectă.

Pentru promovarea examenului este necesar să se răspundă corect la cel puţin 70% din întrebări, adică la cel puțin 21 de întrebări.

La finalizarea examenului, punctajul și calificativul admis/respins obținute de fiecare candidat sunt afișate automat pe ecranul terminalului unității PC la care acesta a susținut examenul.

Rezultatele obținute de candidați la examen se încarcă pe site-ul www.arr.ro aici , secțiunea informații certificate/atestate, în prima zi lucrătoare de după examen.

Examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se organizează și se desfășoară numai pentru candidații înscrişi în sistemul informatic de examinare de către centrele autorizate.

Pentru fiecare sesiune de examinare prevăzută în Calendarul de examinare, programarea candidaților în ziua respectivă se face de către comisia de examinare în funcție de specialitățile pentru care aceștia susțin examenele și, în secundar, în ordinea alfabetică a numelor candidaților. Programarea se comunică centrelor de pregătire interesate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu cel puțin 48 de ore înainte de susținerea examenelor și în mod suplimentar se afișează și pe site-ul: www.arr.ro .

Membrii comisiei de examinare interzic accesul în sala de examinare candidaților aflați sub influenta băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope, precum și oricărei persoane care nu este candidat, cu excepția cazurilor în care personalul tehnic intervine pentru remedierea unei defecțiuni a echipamentului electronic.

Membrii comisiei de examinare alocă fiecărui candidat care îndeplinește condițiile de susținere a examinării, prin intermediul sistemului informatic, un cod numeric de examinare, unic pentru fiecare candidat, care permite acestuia accesul la chestionarul tip grilă generat de aplicația sistemului informatic de examinare. Codul numeric de examinare este înmânat candidaților la intrarea în sala de examen.

În momentul accesului în sala de examen, candidații au obligația să completeze pe tabelul pus la dispoziţie de către comisia de examinare, numele şi prenumele, codul numeric personal şi semnătura olografă.

După înregistrare în tabel, candidații sunt îndrumați la terminalul/unitatea PC la care urmează să rezolve chestionarul tip grilă. Candidații accesează sistemul informatic de examinare asistată de calculator prin utilizarea codului de examinare unic primit de la comisia de examinare.

Membrii comisiei de examinare întrerup examinarea candidaților care:

 • – folosesc în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;
 • – poartă discuţii cu alţi candidaţi, se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalţi candidaţi sau nu au o ţinută decentă;
 • – se prezintă la examen sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope.

  FORMULAR ÎNSCRIERE CURS CPC TRANSPORT MARFĂ

  CERTIFICĂRI