HUNEDOARA & PETROȘANI

CPI SCURT TRANSPORT MARFĂ

Pentru a-și putea exercita ocupația, conducătorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzătoare pentru cel puțin una dintre categoriile C1, C1E, C şi CE, trebuie să deţină un nivel minim de cunoştinţe necesare desfăşurării profesiei, cunoştinţe ce trebuie actualizate periodic.

Certificatul de calificare profesională iniţială, denumit în continuare CPI reprezintă dovada calificării profesionale iniţiale, şi poate fi obţinut conform prevederilor Normelor din Anexa nr. 2 la OMT nr. 1214/2015

Conducătorii auto care efectuează transport de persoane care sunt titularii unui CPI şi care îşi dezvoltă sau îşi schimbă activitatea pentru a efectua transport de marfă, nu trebuie să mai parcurgă părţile comune ale celor două tipuri de calificare iniţială, ci doar părţile specifice noii calificări, urmate de promovarea unui examen teoretic. Pe cale de consecință, titularii unui CPI care doresc obținerea unui alt CPI pentru celălalt tip de transport, vor susține un examen teoretic cu o singură probă care se limitează la materiile corespunzătoare tipului de transport pentru care se solicită noua calificare iniţială (examen cunoscut sub denumirea de CPI scurt). Totuși, aceşti conducători auto vor susţine, în mod obligatoriu, examenul practic în totalitate.

Sunt exceptați de la obligativitatea calificării iniţiale conducătorii auto care sunt:

 • a) titularii unui permis de conducere pentru cel puțin una dintre categoriile C1, C1E, C şi CE, eliberat până la data de 9 septembrie 2009.

Atestarea calificării profesionale inițiale a conducătorilor auto este reglementată prin Normele din Anexa nr. 2 la OMT nr. 1214/2015.

Pot obţine în România calificarea profesională inițială doar conducătorii auto care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

 • a) sunt cetăţeni sau resortisanţi ai unui stat membru al Uniunii Europene care îşi au reşedinţa în România, aşa cum este aceasta definită în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările şi completările ulterioare;
 • b) sunt cetăţeni sau resortisanţi ai unor state nemembre ale Uniunii Europene care sunt angajaţi de o întreprindere stabilită în România sau au dobândit dreptul de a munci în România.

( în sensul Regulamentul (CEE) nr. 3821/1985, ” reședința curentă” este locul în care o persoană își are reședința de regulă, adică timp de cel puțin 185 de zile în fiecare an calendaristic, din motive personale sau profesionale, sau în cazul unei persoane fără obligații profesionale, din motive personale, în virtutea strânselor legături dintre aceasta și locul în care își are reședința. Cu toate acestea, reședința obișnuită a unei persoane ale cărei legături de ordin profesional se află în alt loc decât cel al legăturilor sale de ordin personal și care, drept urmare, locuiește alternativ în locuri diferite situate în două sau mai multe state membre, se consideră a fi locul unde acea persoană are legături de ordin personal, cu condiția ca aceea persoană să se întoarcă acolo în mod regulat. Această ultimă condiție nu este impusă în cazul în care persoana locuiește într-un stat membru pentru executarea unei misiuni cu durată determinată. Conducătorii auto fac dovada locului de reședință curentă prin toate mijlocele, în special prin cartea lor de identitate).

La acest tip de curs (CPI scurt) pot participa:

 • – titularii unui CPI pentru transportul de persoane care doresc obținerea calificării inițiale și pentru transportul de mărfuri.

Vă puteți înscrie la acest curs prezentându-vă la sediul nostru sau accesând pagina de înscriere din cadrul site-ului www.atestatetransport.ro. În cazul în care alegeți să vă înscrieți online trebuie să știți că pentru finalizarea înscrierii trebuie să vă prezentați în cel mult 3 zile lucrătoare la sediul nostru cu actele în original.

În vederea urmării cursului pentru obţinerea CPI scurt, candidaţii vor depune la sediul centrului de pregătire și perfecționare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, un dosar cu următoarele documente:

 • a) cerere,
 • b) actul de identitate, în copie,
 • c) permisul de conducere, în copie,
 • d) actul care demonstrează îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (6) din OMT nr. 1214/2015, în copie ( pentru cetăţeni sau resortisanţi ai unor state nemembre ale Uniunii Europene )
 • e) CPI pentru transportul de persoane, în copie

Obs.: Copiile documentelor prevăzute la literele b) – e) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul „Subsemnatul …………………………., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul” și semnare.

Examenul pentru obținerea unei noi calificări inițiale (CPI scurt) este compus dintr-un examen teoretic și unul practic.

Examenul teoretic este format dintr-un set de 20 de întrebări tip grilă care trebuie rezolvate în 20 de minute. Fiecare întrebare are patru variante de răspuns dintre care una singură este corectă.

Pentru promovarea examenului este necesar să se răspundă corect la cel puţin 70% din întrebări, adică la cel puțin 14 întrebări.

La finalizarea examenului, punctajul și calificativul admis/respins obținute de fiecare candidat sunt afișate automat pe ecranul terminalului unității PC la care acesta a susținut examenul.

De asemenea, calificativul obținut la examen se poate afla de pe site-ul www.arr.ro aici, secțiunea informații certificate/atestate, în prima zi lucrătoare de după examen.

Examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se organizează și se desfășoară numai pentru candidații înscrişi în sistemul informatic de examinare de către centrele autorizate.

Pentru fiecare sesiune de examinare prevăzută în Calendarul de examinare, programarea candidaților în ziua respectivă se face de către comisia de examinare în funcție de specialitățile pentru care aceștia susțin examenele și, în secundar, în ordinea alfabetică a numelor candidaților. Programarea se comunică centrelor de pregătire interesate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu cel puțin 48 de ore înainte de susținerea examenelor și în mod suplimentar se afișează și pe site-ul: www.arr.ro .

Membrii comisiei de examinare interzic accesul în sala de examinare candidaților aflați sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope, precum și oricărei persoane care nu este candidat, cu excepția cazurilor în care personalul tehnic intervine pentru remedierea unei defecțiuni a echipamentului electronic.

Membrii comisiei de examinare alocă fiecărui candidat care îndeplinește condițiile de susținere a examinării, prin intermediul sistemului informatic, un cod numeric de examinare, unic pentru fiecare candidat, care permite acestuia accesul la chestionarul tip grilă generat de aplicația sistemului informatic de examinare. Codul numeric de examinare este înmânat candidaților la intrarea în sala de examen.

În momentul accesului în sala de examen, candidații au obligația să completeze pe tabelul pus la dispoziţie de către comisia de examinare, numele şi prenumele, codul numeric personal şi semnătura olografă.

După înregistrare în tabel, candidații sunt îndrumați la terminalul/unitatea PC la care urmează să rezolve chestionarul tip grilă. Candidații accesează sistemul informatic de examinare asistată de calculator prin utilizarea codului de examinare unic primit de la comisia de examinare.

Membrii comisiei de examinare întrerup examinarea candidaților care:

 • – folosesc în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;
 • – poartă discuţii cu alţi candidaţi, se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalţi candidaţi sau nu au o ţinută decentă;
 • – se prezintă la examen sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope.

Candidaţii declaraţi admişi la examenul teoretic vor putea susţine examenul practic, care este format din următoarele probe:

 • a) o probă de conducere destinată evaluării pregătirii cu privire la conducerea raţională bazată pe reguli de siguranţă. Această probă are loc, pe cât posibil, pe drumuri situate în afara zonelor construite, pe drumuri expres sau pe autostrăzi (sau alte drumuri similare), precum şi pe toate tipurile de drumuri publice urbane, acestea trebuind să prezinte diferite tipuri de dificultăţi pe care un conducător auto le poate întâlni. Este preferabil ca această probă să se desfăşoare în diverse condiţii de intensitate a traficului. Timpul de conducere pe drum trebuie să fie folosit în mod optim pentru a evalua candidatul în toate zonele de circulaţie pe care le-ar putea întâlni. Durata minimă a acestei probe este de 60 de minute. Candidaţii admişi la această probă vor putea susţine examenul practic prevăzut la b);
 • b) o probă care vizează cel puţin pct. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 şi 3.5 din Anexa nr. 2a) la OMT nr. 1214/2015. Durata minimă a acestei probe este de 30 de minute;

Pentru a fi admişi la examenul de obţinere a CPI, candidaţii trebuie să fie declaraţi admişi atât la examenul teoretic, cât şi la toate probele parţiale ale examenului practic.

  FORMULAR ÎNSCRIERE CURS CPI SCURT TRANSPORT MARFĂ

  CERTIFICĂRI