HUNEDOARA & PETROȘANI

MANAGER ÎNCHIRIERE

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, prin termenul de manager de transport în regim de închiriere se înțelege: persoana fizică angajată a unui transportator autorizat care este persoană juridică sau asociație familială și care conduce permanent și efectiv activitățile de transport în regim de închiriere ale acestuia

Pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport rutier în regim de închiriere este reglementată prin:

 • –    Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;
 • –    Normele privind pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport rutier în regim de închiriere aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 879/2016.

Potrivit art. 1 alin. (2) din Normele aprobate prin HG nr. 879/2016, pot avea acces la pregătirea profesională a managerilor de transport în regim de închiriere, persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 7^1 alin. (1) lit. b)-d) din Lega nr. 38/2003 privind transportul în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, adică:

 • – respectă condițiile de onorabilitate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1;
 • – este absolvent de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat;
 • – are reşedința curentă în România, în sensul prevederilor art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 28 februarie 2014.

Condițiile de onorabilitate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Legea nr. 38/2008 privind transportul în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite dacă din certificatul de cazier judiciar rezultă că persoana în cauză nu a fost condamnată pentru:

 • – infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice;
 • – infracțiuni privind traficul și consumul de droguri;
 • – infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale;
 • – infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;
 • – infracțiuni contra libertății și integrității sexuale;
 • – infracțiuni contra patrimoniului.

În sensul articolului 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 , „reședință curentă” înseamnă locul unde o persoană locuiește de obicei, și anume cel puțin 185 de zile pe an calendaristic, în virtutea unor legături personale și profesionale sau, în cazul unei persoane fără legături profesionale, în virtutea unor legături personale care indică o legătură strânsă între persoana respectivă și locul în care locuiește.

Vă puteți înscrie la acest curs prezentându-vă la sediul nostru sau accesând pagina de înscriere din cadrul site-ului www.atestatetransport.ro. În cazul în care alegeți să vă înscrieți online trebuie să știți că pentru finalizarea înscrierii trebuie să vă prezentați în cel mult 3 zile lucrătoare la sediul nostru cu actele în original.

În vederea urmării cursului pentru obținerea certificatului de atestare profesională pentru transport de persoane în regim de închiriere, candidații vor depune la sediul centrului de pregătire și perfecționare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, un dosar cu următoarele documente:

 • a)    cerere;
 • b)    actul de identitate, în copie;
 • c)     actele care demonstrează îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 7^1 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
  • (i)     certificat de cazier judiciar, în original, prin care se atestă inexistența condamnării pentru una dintre faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;
  • (ii) copie de pe diploma de absolvire a liceului, de pe certificatul de competență profesională a persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier de persoane, valabil, sau de pe certificatul de competență profesională a managerului de transport în regim de taxi și închiriere, valabil;
  • (ii) declarație pe propria răspundere privind respectarea condiției de a avea reşedința curentă în România, în original.

Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) pct. (ii) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul „Subsemnatul, …………………………., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că prezentul act este conform cu originalul” și semnare.

După finalizarea cursului de pregătire profesională, candidatul poate susține examenul numai în județul/municipiul București în care își are sediul centrul autorizat la care a efectuat pregătirea.

Candidații respinși la primul examen pot susține un nou examen în orice județ sau în Municipiul București.

Examenul pentru obținerea certificatului de competență profesională a managerului de transport în regim de închiriere constă în rezolvarea unui chestionar cu 60 de întrebări care trebuie rezolvat în 60 de minute. Fiecare întrebare are patru variante de răspuns dintre care una singură este corectă.

Pentru promovarea examenului este necesar să se răspundă corect la cel puțin 70% din întrebări, adică la cel puțin 42 de întrebări.

La finalizarea examenului, punctajul și calificativul admis/respins obținute de fiecare candidat sunt afișate automat pe ecranul terminalului unității PC la care acesta a susținut examenul.

De asemenea, calificativul obținut la examen se poate afla de pe site-ul www.arr.ro aici , secțiunea informații certificate/atestate, în prima zi lucrătoare de după examen.

Examinarea se organizează și se desfășoară numai pentru candidații înscriși în sistemul informatic de examinare de către centrele autorizate prin care se atestă efectuarea pregătirii profesionale în conformitate cu reglementările în vigoare.

Pentru fiecare sesiune de examinare prevăzută în Calendarul de examinare, programarea candidaților în ziua respectivă se face de către comisia de examinare în funcție de specialitățile pentru care aceștia susțin examenele și, în secundar, în ordinea alfabetică a numelor candidaților. Programarea se comunică centrelor de pregătire interesate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu cel puțin 48 de ore înainte de susținerea examenelor și în mod suplimentar se afișează și pe site-ul: www.arr.ro.

Membrii comisiei de examinare interzic accesul în sala de examinare candidaților aflați sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope, precum și oricărei persoane care nu este candidat, cu excepția cazurilor în care personalul tehnic intervine pentru remedierea unei defecțiuni a echipamentului electronic.

Membrii comisiei de examinare alocă fiecărui candidat care îndeplinește condițiile de susținere a examinării, prin intermediul sistemului informatic, un cod numeric de examinare, unic pentru fiecare candidat, care permite acestuia accesul la chestionarul tip grilă generat de aplicația sistemului informatic de examinare. Codul numeric de examinare este înmânat candidaților la intrarea în sala de examen.

În momentul accesului în sala de examen, candidații au obligația să completeze pe tabelul pus la dispoziție de către comisia de examinare, numele și prenumele, codul numeric personal și semnătura olografă.

După înregistrare în tabel, candidații sunt îndrumați la terminalul/unitatea PC la care urmează să rezolve chestionarul tip grilă. Candidații accesează sistemul informatic de examinare asistată de calculator prin utilizarea codului de examinare unic primit de la comisia de examinare.

Punctajele obținute de către candidați la întrebările tip grilă cuprinse în chestionarele generate de sistemul informatic de examinare sunt afișate automat, la terminarea probei, pe ecranul terminalului/unității PC utilizat de fiecare candidat, inclusiv prin înscrierea calificativului Admis/Respins la proba respectivă.

Membrii comisiei de examinare întrerup examinarea candidaților care:

 • – folosesc în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;
 • – poartă discuții cu alți candidați, se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalți candidați sau nu au o ținută decentă,
 • – se prezintă la examen sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope.

  FORMULAR ÎNSCRIERE CURS MANAGER ÎNCHIRIERE

  CERTIFICĂRI