HUNEDOARA & PETROȘANI

MANAGER TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE

În conformitate cu prevederile art. 2 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, prin termenul de manager de transport se înțelege: persoana fizică angajată a unei întreprinderi sau, în cazul în care respectiva întreprindere este persoana fizică, chiar persoana în cauză sau, în cazul în care se prevede în mod expres, o altă persoană fizică desemnată de către întreprinderea respectivă prin contract și care conduce permanent și efectiv activitățile de transport ale întreprinderii respective.

Potrivit art. 1 alin. (3) din Anexa nr. 1 la OMT nr. 1214/2015 pot avea acces la pregătirea și atestarea profesională ca manager de transport, persoanele absolvente de liceu și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8 alin.(2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 referitoare la reședință, după cum urmează:

Persoanele în cauză susțin examinarea în statul membru în care au reședința obișnuită sau în statul membru în care lucrează.

Reședința obișnuită este locul în care o persoană locuiește în mod normal, adică timp de cel puțin 185 de zile în fiecare an calendaristic, datorită legăturilor de ordin personal care demonstrează existența unei legături strânse între acea persoană și locul unde locuiește.

Cu toate acestea, reședința obișnuită a unei persoane ale cărei legături de ordin profesional se află în alt loc decât cel al legăturilor sale de ordin personal și care, drept urmare, locuiește alternativ în locuri diferite situate în două sau mai multe state membre, se consideră a fi locul unde acea persoană are legături de ordin personal, cu condiția ca aceea persoană să se întoarcă acolo în mod regulat. Această ultimă condiție nu este impusă în cazul în care persoana locuiește într-un stat membru pentru executarea unei misiuni cu durată determinată.

Frecventarea de cursuri la o universitate sau școală nu implică transferul reședinței obișnuite.

Vă puteți înscrie la acest curs prezentându-vă la sediul nostru sau accesând pagina de înscriere din cadrul site-ului www.atestatetransport.ro. În cazul în care alegeți să vă înscrieți online trebuie să știți că pentru finalizarea înscrierii trebuie să vă prezentați în cel mult 3 zile lucrătoare la sediul nostru cu actele în original.

Cursuri de pregătire profesională ințială

În vederea participării la cursurile de pregătire profesională inițială a managerilor de transport, candidații se înscriu la un centru de pregătire și perfecționare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, completând în acest scop o cerere și depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:

 • a) cerere,
 • b) actul de identitate, în copie,
 • c) actele care demonstrează îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) din Anexa nr. 1 la OMT nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, în copie.

Documentele prevăzute mai sus se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul „Subsemnatul …………………………., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul” și semnare.

        Cursuri de pregătire profesională periodică

În vederea actualizării cunoștințelor, managerii de transport au obligația de a urma cursuri pentru pregătirea profesională periodică în domeniile enumerate în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, care se finalizează printr-o evaluare privind actualizarea cunoştințelor:

 • a) la intervale de cel mult 10 ani, dacă nu au avut întreruperi în exercitarea profesiei mai mari de 5 ani, sau
 • b) în vederea reluării exercitării profesiei după o întrerupere mai mare de 5 ani.

Pentru participarea la cursurile de pregătire profesională periodică, candidații se înscriu la un centru de pregătire și perfecționare, completând în acest scop o cerere și depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:

 • a) cerere,
 • b) actul de identitate, în copie,
 • c) certificatul de manager de transport eliberat de o autoritate competentă dintr-un Stat Membru al Uniunii Europene, în copie.

După finalizarea cursului de pregătire profesională, candidatul poate susține examenul numai în județul/municipiul București în care își are sediul centrul autorizat la care a efectuat pregătirea.

Candidații respinși la primul examen pot susține un nou examen în orice județ sau în Municipiul București.

   

     Curs de pregătire profesională inițială

Examenul teoretic susținut în vederea atestării profesionale inițiale a managerilor de transport constă în următoarele probe:

 • a) o proba la calculator, cu durata de doua ore, cuprinzând un chestionar cu 100 de întrebări care au 4 variante de răspuns dintre care doar una este corectă;
 • b) o probă scrisă, cu durata de două ore, cuprinzând un studiu de caz cu 20 de întrebări.

Pentru promovarea examenului candidații trebuie să obțină cel puțin 60% din totalul punctelor acordate per total la cele două probe, fără ca procentajul punctelor obținute la fiecare probă să fie mai mic de 50% din punctele posibile.

Prin urmare candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 72 de întrebări din totalul de 120, după cum urmează:

 • 52 răspunsuri corecte la calculator + 20 răspunsuri corecte la studiul de caz
 • 53 răspunsuri corecte la calculator + 19 răspunsuri corecte la studiul de caz
 • 54 răspunsuri corecte la calculator + 18 răspunsuri corecte la studiul de caz
 • 55 răspunsuri corecte la calculator + 17 răspunsuri corecte la studiul de caz
 • 56 răspunsuri corecte la calculator + 16 răspunsuri corecte la studiul de caz
 • 57 răspunsuri corecte la calculator + 15 răspunsuri corecte la studiul de caz
 • 58 răspunsuri corecte la calculator + 14 răspunsuri corecte la studiul de caz
 • 59 răspunsuri corecte la calculator + 13 răspunsuri corecte la studiul de caz
 • 60 răspunsuri corecte la calculator + 12 răspunsuri corecte la studiul de caz
 • 61 răspunsuri corecte la calculator + 11 răspunsuri corecte la studiul de caz
 • 62 răspunsuri corecte la calculator + 10 răspunsuri corecte la studiul de caz

Observații:

 • – exemplele de mai sus conțin minimum necesar de întrebări corecte pentru promovarea examenului;
 • – dacă candidatul realizează la chestionarul de la calculator mai mult de 62 răspunsuri corecte, pentru promovarea examenului este necesar să răspundă corect la cel puțin 10 întrebări ale studiului de caz (procentaj de minim 50% din punctele posibile);
 • – atât la proba de la calculator cât și la studiul de caz nu se acordă fracțiuni de punct; răspunsul incomplet/greșit se va puncta cu 0, iar un răspuns corect va fi punctat cu 1; la studiul de caz răspunsul corect este acela care satisface cerințele din enunțul întrebării;
 • – durata totală cumulată a timpului petrecut de un candidat pentru susținerea unuia sau mai multor examene, în aceeași zi nu poate depășii 4 ore;
 • – rezultatele obținute de candidați la examen se încarcă pe site-ul www.arr.ro aici, secțiunea informații certificate/atestate, în prima zi lucrătoare de după examen.

Curs de pregătire profesională periodică:

Evaluarea actualizării cunoștințelor constă în analiza răspunsurilor date de candidat la întrebările din studiul de caz care conține 10 întrebări și care trebuie rezolvat într-o oră.

Pentru a se considera îndeplinită cerința privind actualizarea cunoștințelor, candidatul trebuie să realizeze cel puțin 50% din totalul punctelor de la studiul de caz.

În urma evaluării, comisia eliberează candidatului o fișă de evaluare în care se consemnează actualizarea/neactualizarea cunoștințelor. De asemenea, comisia reține un exemplar original al fișei de evaluare pe care candidatul a semnat pentru luarea la cunoștință privind conținutul.

Candidații care din motive personale nu sunt prezenți la întocmirea fișei de evaluare, pot afla rezultatul pe site-ul www.arr.ro aici, secțiunea informații certificate/atestate, în prima zi lucrătoare de după examen

Examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se organizează și se desfășoară numai pentru candidații înscriși în sistemul informatic de examinare de către centrele autorizate prin care se atestă efectuarea pregătirii profesionale în conformitate cu reglementările în vigoare.

Pentru fiecare sesiune de examinare prevăzută în Calendarul de examinare, programarea candidaților în ziua respectivă se face de către comisia de examinare în funcție de specialitățile pentru care aceștia susțin examenele și, în secundar, în ordinea alfabetică a numelor candidaților. Programarea se comunică centrelor de pregătire interesate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu cel puțin 48 de ore înainte de susținerea examenelor și în mod suplimentar se afișează și pe site-ul: www.arr.ro

Membrii comisiei de examinare interzic accesul în sala de examinare candidaților aflați sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope, precum și oricărei persoane care nu este candidat, cu excepția cazurilor în care personalul tehnic intervine pentru remedierea unei defecțiuni a echipamentului electronic.

Membrii comisiei de examinare alocă fiecărui candidat care îndeplinește condițiile de susținere a examinării, prin intermediul sistemului informatic, un cod numeric de examinare, unic pentru fiecare candidat, care permite acestuia accesul la chestionarul tip grilă generat de aplicația sistemului informatic de examinare. Codul numeric de examinare este înmânat candidaților la intrarea în sala de examen.

În momentul accesului în sala de examen, candidații au obligația să completeze pe tabelul pus la dispoziție de către comisia de examinare, numele și prenumele, codul numeric personal și semnătura olografă.

După înregistrare în tabel, candidații sunt îndrumați la terminalului/unității PC la care urmează să rezolve chestionarul tip grilă. Candidații accesează sistemul informatic de examinare asistată de calculator prin utilizarea codului de examinare unic primit de la comisia de examinare.

Punctajele obținute de către candidați la întrebările tip grilă cuprinse în chestionarele generate de sistemul informatic de examinare sunt afișate automat, la terminarea probei, pe ecranul terminalului/unității PC utilizat de fiecare candidat, inclusiv prin înscrierea calificativului Admis/Respins la proba respectivă.

Candidații care au obținut calificativul admis la chestionarul tip grilă pot susține și proba scrisă a examenului. În vederea susținerii probei scrise, candidaților li se înmânează foile/formularele de examen, semnate de către unul dintre membri, precum și întrebările/studiile de caz.

Fiecare candidat care susține proba scrisă trebuie să completeze pe foile/formularele de examen datele necesare conform formularului respectiv, în vederea identificării candidatului, a tipului de atestat/certificat de pregătire profesională pentru care susține proba scrisă și a numărului subiectului înmânat de către comisia de examinare. Datele de identificare a candidatului se înscriu pe foile/formularele de examen în colțul din dreapta sus a primei pagini, care se va sigila și semna de către unul dintre membrii comisiei de examinare, urmând a fi desigilat după corectarea lucrării.

Membrii comisiei de examinare întrerup examinarea candidaților care:

 • – folosesc în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;
 • – poartă discuții cu alți candidați, se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalți candidați sau nu au o ținută decentă,
 • – se prezintă la examen sub influenta băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope.

  FORMULAR ÎNSCRIERE CURS MANAGER TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE

  CERTIFICĂRI