HUNEDOARA & PETROȘANI

PROFESOR DE LEGISLAȚIE

Profesorii de legislație rutieră efectuează pregătirea teoretică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere. Ei pot desfășura această activitate numai dacă sunt atestați în acest sens de către Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutieră Română – A.R.R, în conformitate cu Normele privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, aprobate prin OMT nr. 733/2013.

Atestarea ca profesor de legislație rutieră presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • –    urmarea unui curs de pregătire profesională;
 • –    promovarea examenului de atestare.

Perioada de valabilitate a atestatului de profesor de legislație rutieră este de 5 ani de la promovarea examenului.

Reînnoirea atestatului de profesor de legislație presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • –    urmarea unui curs de perfecționare profesională în ultimul an de valabilitate a atestatului deținut;
 • –    promovarea examenului pentru reînnoirea atestatului, până la expirarea perioadei de valabilitate a atestatului deținut.

În cazul reînnoirii atestatului profesor de legislație rutieră, se eliberează un nou atestat, cu valabilitatea de 5 ani de la data expirării atestatului deținut anterior.

Pregătirea și atestarea profesională a profesorilor de legislație rutieră este reglementată prin Normele privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, aprobate prin OMT nr. 733/2013

Pot avea acces la pregătirea și atestarea profesională pentru profesor de legislație rutieră persoanele care au absolvit o instituție acreditată de învățământ superior de lungă durată în specialitățile ştiințe juridice sau tehnice.

Pe lângă condiția de studii, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să aibă vârsta de cel puțin 25 de ani;
 • b) să dețină permis de conducere valabil cel puțin pentru categoria B cu o vechime de cel puțin 5 ani;
 • c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimul an sau mai mult de două ori în ultimii 15 ani pentru consum de alcool;
 • d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani;
 • e) să fie aptă din punct de vedere medical și psihologic pentru desfășurarea activității respective;
 • f) să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influență, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;

Vă puteți înscrie la acest curs prezentându-vă la sediul nostru sau accesând pagina de înscriere din cadrul site-ului www.atestatetransport.ro. În cazul în care alegeți să vă înscrieți online trebuie să știți că pentru finalizarea înscrierii trebuie să vă prezentați în cel mult 3 zile lucrătoare la sediul nostru cu actele în original.

Actele necesare pentru înscrierea la cursuri în vederea obținerii atestatului de profesor de legislație rutieră se depun la centrul de pregătire și perfecționare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor, acestea fiind următoarele:

 • a)    cererea, în original,;
 • b)    actul de identitate, în copie;
 • c)    permisul de conducere, în copie;
 • d)    actul de studii, în copie legalizată;
 • e)     cazier auto sau alt document echivalent, în original, având valabilitate de 30 de zile, din care să rezulte că solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) și d) din Normele privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, aprobate prin OMT nr. 733/2013, cu modificările și completările ulterioare, sau declarație notarială pe proprie răspundere, în cazul cetățenilor din alte state membre ale Uniunii Europene, din care să reiasă că nu a avut permisul anulat sau suspendat pentru motivele prevăzute art. 7 din Normele mai sus menționate;
 • f)    aviz medical și psihologic valabile, în original, cu mențiunea „apt” pentru profesor de legislație rutieră;
 • g)     certificatul de cazier judiciar, în original, din care să rezulte că solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute la art. 7, alin. (1) lit. f) din Normele mai sus menționate;

Actele prevăzute la lit. b) și c) și f) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin mențiunea „conform cu originalul”, înscrierea numelui și prenumelui și semnarea de către persoana care primește actele în cadrul respectivului centru de pregătire și perfecționare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere, după confruntarea acestora cu originalul.

Pentru urmarea cursurilor de perfecționare profesională în vederea reînnoirii atestatului, titularul trebuie să depună, la centrul de pregătire și perfecționare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor, actele de la lit. a) – g), cu excepția documentului de la lit. d), la care se adaugă atestatul de profesor de legislație rutieră deținut anterior, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

După finalizarea cursului de pregătire profesională, candidatul poate susține examenul numai în județul/municipiul București în care își are sediul centrul autorizat la care a efectuat pregătirea.

Candidații respinși la primul examen pot susține un nou examen în orice județ sau în Municipiul București.

La examenul pentru obținerea/reînnoirea atestatului de profesor de legislație rutieră participă doar candidații care îndeplinesc condițiile pentru înscrierea la cursuri și au urmat cursul de pregătire/perfecționare profesională.

Persoanele declarate respinse la examenul în vederea obținerii atestatului de profesor de legislație rutieră, pot susține reexaminarea în termen de un an de la data susținerii examenului inițial.

Persoanele declarate respinse la examenul în vederea reînnoirii atestatului de profesor de legislație rutieră, pot susține reexaminarea în termen de un an de la data susținerii examenului inițial, fără însă a depăși perioada de valabilitate a atestatului deținut.

Examenul pentru obținerea atestatului de profesor de legislație rutieră constă în următoarele probe:

 • a) probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoașterii regulilor de circulație pe drumurile publice și cunoașterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; această probă este susținută în sistem informatic;
 • b) probă orală pentru evaluarea capacităților psihopedagogice, care constă în prezentarea unei teme din domeniul legislației rutiere și conducerii preventive, a cărei durată este de minim 15 minute.

Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 54 de întrebări din testul tip grilă, iar la proba orală să obțină calificativul admis (cel puțin nota 7).

Examenul pentru reînnoirea atestatului de profesor de legislație rutieră constă în susținerea probei de la lit. a). Pentru promovarea examenului pentru reînnoirea atestatului, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 54 de întrebări din testul tip grilă.

Întrebările din testul grilă au patru variante de răspuns dintre care pot fi corecte una, două, trei ori toate cele 4 variante de răspuns sau niciuna dintre ele.

La finalizarea testului – grilă, punctajul și calificativul admis/respins obținute de fiecare candidat sunt afișate automat pe ecranul terminalului unității PC la care acesta a susținut examenul.

De asemenea, calificativul obținut la examen se poate afla de pe site-ul www.arr.ro aici , secțiunea informații certificate/atestate, în prima zi lucrătoare de după examen.

Examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se organizează și se desfășoară numai pentru candidații înscriși în sistemul informatic de examinare de către centrele autorizate prin care se atestă efectuarea pregătirii profesionale în conformitate cu reglementările în vigoare.

Pentru fiecare sesiune de examinare prevăzută în Calendarul de examinare, programarea candidaților în ziua respectivă se face de către comisia de examinare în funcție de specialitățile pentru care aceștia susțin examenele și, în secundar, în ordinea alfabetică a numelor candidaților. Programarea se comunică centrelor de pregătire interesate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu cel puțin 48 de ore înainte de susținerea examenelor și în mod suplimentar se afișează și pe site-ul: www.arr.ro.

Membrii comisiei de examinare interzic accesul în sala de examinare candidaților aflați sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope, precum și oricărei persoane care nu este candidat, cu excepția cazurilor în care personalul tehnic intervine pentru remedierea unei defecțiuni a echipamentului electronic.

Membrii comisiei de examinare alocă fiecărui candidat care îndeplinește condițiile de susținere a examinării, prin intermediul sistemului informatic, un cod numeric de examinare, unic pentru fiecare candidat, care permite acestuia accesul la chestionarul tip grilă generat de aplicația sistemului informatic de examinare. Codul numeric de examinare este înmânat candidaților la intrarea în sala de examen.

În momentul accesului în sala de examen, candidații au obligația să completeze pe tabelul pus la dispoziție de către comisia de examinare, numele și prenumele, codul numeric personal și semnătura olografă.

După înregistrare în tabel, candidații sunt îndrumați la terminalul/unitatea PC la care urmează să rezolve chestionarul tip grilă. Candidații accesează sistemul informatic de examinare asistată de calculator prin utilizarea codului de examinare unic primit de la comisia de examinare.

Punctajele obținute de către candidați la întrebările tip grilă cuprinse în chestionarele generate de sistemul informatic de examinare sunt afișate automat, la terminarea probei, pe ecranul terminalului/unității PC utilizat de fiecare candidat, inclusiv prin înscrierea calificativului Admis/Respins la proba respectivă.

Candidații care au obținut calificativul admis la chestionarul tip grilă pot susține și proba orală a examenului. În vederea susținerii probei orale, candidaților li se înmânează foile/formularele de examen, semnate de către unul dintre membri, precum și subiectul de examen care constă în întocmirea și prezentarea unui plan de lecție pentru o temă la disciplina legislație rutieră.

Membrii comisiei de examinare întrerup examinarea candidaților care:

 • – folosesc în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;
 • – poartă discuții cu alți candidați, se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalți candidați sau nu au o ținută decentă,
 • – se prezintă la examen sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope.

  FORMULAR ÎNSCRIERE CURS PROFESOR DE LEGISLAȚIE

  CERTIFICĂRI