HUNEDOARA & PETROȘANI

TRANSPORT CU TROLEIBUZUL

Conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane cu troleibuzul trebuie să fie titulari ai unui certificat pentru transport cu troleibuzul.

Certificatul pentru transport cu troleibuzul reprezintă dovada competenței profesionale pentru calitatea de conducător auto de vehicule destinate transporturilor rutiere menționate.

Notă: Certificatele calificare inițiale (CPI) sau de pregătire periodică (CPC) valabile pentru vehiculele din categoriile D1, D1E, D sau DE, sunt valabile și pentru transport cu troleibuzul, în condițiile în care deținătorii lor dețin permis de conducere valabil pentru vehiculele din categoriile D sau DE.

Vă puteți înscrie la acest curs prezentându-vă la sediul nostru sau accesând pagina de înscriere din cadrul site-ului www.atestatetransport.ro. În cazul în care alegeți să vă înscrieți online trebuie să știți că pentru finalizarea înscrierii trebuie să vă prezentați în cel mult 3 zile lucrătoare la sediul nostru cu actele în original.

Pentru a se înscrie la cursurile de pregătire pentru obținerea certificatului pentru transport cu troleibuzul, candidatul trebuie să dețină permis de conducere pentru cel puțin una dintre categoriile D, DE sau Tb valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România.

În vederea urmării cursului pentru obținerea certificatului pentru transport cu troleibuzul, candidații vor depune la sediul centrului de pregătire și perfecționare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, un dosar cu următoarele documente:

 • a) cerere,
 • b) actul de identitate în termen de valabilitate, în copie,
 • c) permisul de conducere în termen de valabilitate, în copie,
 • d) după caz, certificatul pentru transport cu troleibuzul deținut, în copie.

Copiile documentelor prevăzute la literele b) – d) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul „Subsemnatul ……….., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul” și semnare.

După finalizarea cursului de pregătire profesională, candidatul poate susține examenul numai în județul/municipiul București în care își are sediul centrul autorizat la care a efectuat pregătirea.

Candidații respinși la primul examen pot susține un nou examen în orice județ sau în Municipiul București.

Examenul pentru obținerea certificatului pentru transport cu troleibuzul este format dintr-un set de 20 de întrebări tip grilă care trebuie rezolvate în 20 de minute. Fiecare întrebare are patru variante de răspuns dintre care una singură este corectă.

Pentru promovarea examenului este necesar să se răspundă corect la cel puțin 70% din întrebări, adică la cel puțin 14 întrebări.

La finalizarea examenului, punctajul și calificativul admis/respins obținute de fiecare candidat sunt afișate automat pe ecranul terminalului unității PC la care acesta a susținut examenul.

De asemenea, calificativul obținut la examen se poate afla de pe site-ul www.arr.ro aici , secțiunea informații certificate/atestate, în prima zi lucrătoare de după examen.

Examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se organizează și se desfășoară numai pentru candidații înscriși în sistemul informatic de examinare de către centrele autorizate.

Pentru fiecare sesiune de examinare prevăzută în Calendarul de examinare, programarea candidaților în ziua respectivă se face de către comisia de examinare în funcție de specialitățile pentru care aceștia susțin examenele și, în secundar, în ordinea alfabetică a numelor candidaților. Programarea se comunică centrelor de pregătire interesate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu cel puțin 48 de ore înainte de susținerea examenelor și în mod suplimentar se afișează și pe site-ul: www.arr.ro.

Membrii comisiei de examinare interzic accesul în sala de examinare candidaților aflați sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope, precum și oricărei persoane care nu este candidat, cu excepția cazurilor în care personalul tehnic intervine pentru remedierea unei defecțiuni a echipamentului electronic.

Membrii comisiei de examinare alocă fiecărui candidat care îndeplinește condițiile de susținere a examinării, prin intermediul sistemului informatic, un cod numeric de examinare, unic pentru fiecare candidat, care permite acestuia accesul la chestionarul tip grilă generat de aplicația sistemului informatic de examinare. Codul numeric de examinare este înmânat candidaților la intrarea în sala de examen.

În momentul accesului în sala de examen, candidații au obligația să completeze pe tabelul pus la dispoziție de către comisia de examinare, numele și prenumele, codul numeric personal și semnătura olografă.

După înregistrare în tabel, candidații sunt îndrumați la terminalul/unitatea PC la care urmează să rezolve chestionarul tip grilă. Candidații accesează sistemul informatic de examinare asistată de calculator prin utilizarea codului de examinare unic primit de la comisia de examinare.

Membrii comisiei de examinare întrerup examinarea candidaților care:

 • – folosesc în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;
 • – poartă discuții cu alți candidați, se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalți candidați sau nu au o ținută decentă,
 • – se prezintă la examen sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope.

  FORMULAR ÎNSCRIERE CURS TRANSPORT CU TROLEIBUZUL

  CERTIFICĂRI