HUNEDOARA & PETROȘANI

TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI

Conducătorul auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi trebuie să dețină un certificat de atestare a pregătirii profesionale, care să confirme dobândirea cunoștințelor profesionale în calitate de conducător de autovehicul de transport rutier de persoane în regim de taxi.

Pentru obținerea certificatului de atestare a pregătirii profesionale, candidatul trebuie să urmeze un curs de pregătire profesională și să promoveze examenul care constă în rezolvarea unui test-grilă.

Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se eliberează pentru o perioadă nedeterminată, cu viza obligatorie la 5 ani.

Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil în condițiile în care este vizat la termen și conducătorul auto face dovada că este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru transportul public de persoane și deține permis de conducere corespunzător.

Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi, conducătorul auto trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să aibă permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puțin 2 ani;
 • b) să dețină certificat de atestare profesională valabil;
 • c) să fie apt din punct de vedere medical și psihologic;
 • d) să aibă vârsta minimă de 21 de ani;
 • e) să nu aibă mențiuni în certificatul de cazier judiciar privitoare la faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, respectiv să rezulte că persoana în cauză nu a fost condamnată pentru:
  • – infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice;
  • – infracțiuni privind traficul și consumul de droguri;
  • – infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale;
  • – infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;
  • – infracțiuni contra libertății și integrității sexuale;
  • – infracțiuni contra patrimoniului.

Pregătirea și atestarea profesională a conducătorilor care efectuează transport de persoane în regim de taxi este reglementată prin:

 • – Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;
 • – Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 3/2008 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere și agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi.

Vă puteți înscrie la acest curs prezentându-vă la sediul nostru sau accesând pagina de înscriere din cadrul site-ului www.atestatetransport.ro. În cazul în care alegeți să vă înscrieți online trebuie să știți că pentru finalizarea înscrierii trebuie să vă prezentați în cel mult 3 zile lucrătoare la sediul nostru cu actele în original.

În vederea urmării cursului pentru obținerea certificatului de atestare profesională pentru transport de persoane în regim de taxi, candidații vor depune la sediul centrului de pregătire și perfecționare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, un dosar cu următoarele documente:

 • a) cerere;
 • b) actul de identitate în termen de valabilitate, în copie, din care să rezulte că are cel puțin 21 de ani;
 • c) permisul de conducere în termen de valabilitate, în copie, cu o vechime de cel puțin 2 ani pentru categoria B;
 • d) adeverința eliberată de serviciul poliției rutiere, din care să rezulte că în ultimul an nu a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influența alcoolului sau a substanțelor stupefiante ori nu au fost implicați în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor;
 • e) aviz medical și psihologic valabile, în copie, din care să rezulte că este apt pentru transportul de persoane (eliberate de unități agreate de M.T.); lista unităților agreate este postată pe pagina de internet a M.T. și poate fi vizualizată aici
 • f) certificatul de cazier judiciar, în copie, în care să nu fie înscrise mențiuni privitoare la faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, respectiv să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru:
  • – infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice;
  • – infracțiuni privind traficul și consumul de droguri;
  • – infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale;
  • – infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;
  • – infracțiuni contra libertății și integrității sexuale;
  • – infracțiuni contra patrimoniului.

După finalizarea cursului de pregătire profesională, candidatul poate susține examenul numai în județul/municipiul București în care își are sediul centrul autorizat la care a efectuat pregătirea.

Candidații respinși la primul examen pot susține un nou examen în orice județ sau în Municipiul București.

Examenul pentru obținerea certificatului de atestare profesională pentru transport de persoane în regim de taxi este format dintr-un set de 20 de întrebări tip grilă care trebuie rezolvate în 20 de minute. Fiecare întrebare are patru variante de răspuns dintre care una singură este corectă.

Pentru promovarea examenului este necesar să se răspundă corect la cel puțin 70% din întrebări, adică la cel puțin 14 întrebări.

La finalizarea examenului, punctajul și calificativul admis/respins obținute de fiecare candidat sunt afișate automat pe ecranul terminalului unității PC la care acesta a susținut examenul.

De asemenea, calificativul obținut la examen se poate afla de pe site-ul www.arr.ro aici , secțiunea informații certificate/atestate, în prima zi lucrătoare de după examen.

Examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se organizează și se desfășoară numai pentru candidații înscriși în sistemul informatic de examinare de către centrele autorizate.

Pentru fiecare sesiune de examinare prevăzută în Calendarul de examinare, programarea candidaților în ziua respectivă se face de către comisia de examinare în funcție de specialitățile pentru care aceștia susțin examenele și, în secundar, în ordinea alfabetică a numelor candidaților. Programarea se comunică centrelor de pregătire interesate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu cel puțin 48 de ore înainte de susținerea examenelor și în mod suplimentar se afișează și pe site-ul: www.arr.ro

Membrii comisiei de examinare interzic accesul în sala de examinare candidaților aflați sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope, precum și oricărei persoane care nu este candidat, cu excepția cazurilor în care personalul tehnic intervine pentru remedierea unei defecțiuni a echipamentului electronic.

Membrii comisiei de examinare alocă fiecărui candidat care îndeplinește condițiile de susținere a examinării, prin intermediul sistemului informatic, un cod numeric de examinare, unic pentru fiecare candidat, care permite acestuia accesul la chestionarul tip grilă generat de aplicația sistemului informatic de examinare. Codul numeric de examinare este înmânat candidaților la intrarea în sala de examen.

În momentul accesului în sala de examen, candidații au obligația să completeze pe tabelul pus la dispoziție de către comisia de examinare, numele și prenumele, codul numeric personal și semnătura olografă.

După înregistrare în tabel, candidații sunt îndrumați la terminalul/unitatea PC la care urmează să rezolve chestionarul tip grilă. Candidații accesează sistemul informatic de examinare asistată de calculator prin utilizarea codului de examinare unic primit de la comisia de examinare.

Membrii comisiei de examinare întrerup examinarea candidaților care:

 • – folosesc în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;
 • – poartă discuții cu alți candidați, se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalți candidați sau nu au o ținută decentă,
 • – se prezintă la examen sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope.

Candidatul care se prezintă la examinare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) are cursul de pregătire finalizat de către centrul autorizat care l-a înscris în vederea susținerii examinării, finalizare care atesta faptul că, în ceea ce privește respectivul candidat, sunt respectate prevederile reglementărilor specifice în vigoare referitoare la condițiile de înscriere, perioada în care candidatul a efectuat pregătirea teoretică, precum și condițiile pentru susținerea examinării, în cazului examenului pentru obținerea certificatului de atestare a pregătirii profesionale;
 • b) este înscris în sistemul informatic de examinare de către centrul de pregătire și perfecționare profesională, fapt care atestă că în ceea ce privește respectivul candidat, sunt îndeplinite condițiile prevăzute de reglementările legale pentru susținerea examenului și vizarea certificatului de atestare a pregătirii profesionale, în cazul examenului pentru vizarea certificatului;
 • c) prezintă documentele necesare, în original, în vederea identificării și constatării dreptului de susținere a examenului, respectiv actul de identitate și permisul de conducere auto sau dovada înlocuitoare cu drept de circulație ori adeverința valabilă care atestă că permisul de conducere este depus pentru preschimbare, precum și dovada absolvirii cursului de pregătire profesională în cazul examenului de obținere a certificatului;
 • d) prezintă dovada achitării, în contul Agenției Teritoriale ARR de la care dorește ridicarea certificatului, a tarifului în cuantum de 67 de lei;
 • e) completează tabelul conținând numele și prenumele, codul numeric personal și semnătura candidaților care susțin examinarea, pus la dispoziție de către comisia de examinare;
 • f) nu folosește în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;
 • g) nu poarta discuții cu alți candidați, nu se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalți candidați și are o ținută decentă;
 • h) nu se prezintă la examen sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope.

  FORMULAR ÎNSCRIERE CURS TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI

  CERTIFICĂRI